Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym usługi przeprowadzenia seminarium eksportowego pn. „Rynek brytyjski, jako jeden z kluczowych kierunków eksportowych dla sektora pomorskich MŚP, w szczególności startupów”

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury w trybie zasady konkurencyjności na udzielenie usługi przeprowadzenia seminarium eksportowego pn. „Rynek brytyjski, jako jeden z kluczowych kierunków eksportowych dla sektora pomorskich MŚP, w szczególności startupów” zapytanie ofertowe nr 2/2017/BROKER /ZK z dnia 5 maja 2017 r., postępowanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym usługi przeprowadzenia seminarium eksportowego pn. „Rynek brytyjski, jako jeden z kluczowych kierunków eksportowych dla sektora pomorskich MŚP, w szczególności startupów” w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W związku z nieobecnością pracownika wskazanego w Zał. nr 5 „Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, osób wykonujących w imieniu Zmawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.” do Zapytania ofertowego, w dniu 12.05.2017 r. zmianie uległa treść Zał. nr 5, którego cz. II otrzymała brzmienie:

II. Wykaz osób wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy:

1. Lucyna Formela

2. Małgorzata Kozubal

3. Beata Jakubczyk

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami można pobrać poniżej:

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie seminarium
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – warunki udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – wzór umowy
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w im. zamawiającego

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020